Polityka prywatności i Regulamin

Polityka prywatności w PROCERA Sp. z o.o.

1.Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa Danych jest PROCERA Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 123, 42-202 Częstochowa, NIP 5732871168 (dalej jako „Administrator” lub PROCERA/PROCERA Sp. z o.o. ).

Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@procera.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2.Sposób gromadzenia Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, tj. osobiście, za pośrednictwem strony internetowej www.procera.pl, poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu uzyskania informacji o naszych produktach oraz realizowanych przez nas usługach;
 • w przypadku zakupu produktów lub usług przez Państwa bezpośrednio od nas, w tym również za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • w ramach prowadzonej przez nas działalności marketingowej, w przypadku Państwa odpowiedzi na nasze kampanie marketingowe;
 • w ramach danych przetwarzanych za pomocą plików „cookies”, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę.

Powyższe przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych mają charakter przykładowy, choć należą do sytuacji typowych. Możliwe są również jednak inne sytuacje, w których będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przykładowo, gdy wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa.

3.Zakres gromadzonych danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania możemy gromadzić następujące Państwa dane osobowe:

 • dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer lub numery telefonów, adres e-mail;
 • inne dane, w szczególności: nazwa firmy, adres firmy, adres zamieszkania, NIP, KRS;
 • dane identyfikacyjne, w szczególności numer klienta i numer umowy;
 • preferencje w zakresie sposobu kontaktowania się z Państwem przez przedstawicieli/pracowników PROCERA i podmiotów z nim współpracujących oraz preferencje co do sposobu otrzymywania treści marketingowych;
 • dane związane ze sprzedażą, w tym dotyczące Państwa zakupów, oraz wykonywaniem usług serwisowych;
 • dane z aplikacji/stron internetowych/ mediów społecznościowych; 4.Wykorzystanie Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z PROCERA lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PROCERA w celach:

 • statystycznych,
 • badania satysfakcji klienta,
 • dochodzenia roszczeń;
 • marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług oraz PROCERA podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu PROCERA Sp. z o.o.

3) związanych z inną działalnością marketingową PROCERA i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;

4) podatkowych oraz rachunkowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, może być warunkiem jej zawarcia. W takiej sytuacji ich podanie nie będzie obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez PROCERA Sp. z o.o. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

5.Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1) Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych złożoną PROCERA. W takim przypadku Państwa dane nie będą przetwarzane przez PROCERA oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.

2) Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.

3) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PROCERA.

4) Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych.

5) Prawo do żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych.

6) Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Państwa danych osobowych.

7) Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail biuro@procera.pl

6.Przekazywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z PROCERA oraz niektórym partnerom handlowym, jak również podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe.

Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Administrator podejmuje wszelkie starania, wymagane przez obowiązujące przepisy, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

8.Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również do realizacji innych celów z tym powiązanych, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także tak długo, jak wymagają tego od Administratora obowiązujące przepisy prawa, np. z zakresu rachunkowości.

Państwa dane, uzyskane na podstawie Państwa uprzedniej zgody, będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Ponadto Państwa dane przetwarzane przez Administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.

9.Zmiana postanowień Polityki Prywatności

W zależności od potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach Administrator zastrzega możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności, o czym zostaną Państwo poinformowani, w szczególności poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.procera.pl

REGULAMIN

1.INFORMACJE OGÓLNE

 • Właścicielem strony internetowej z portalem zakupowym, zwanym dalej „Procera.pl” jest PROCERA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 42-202, przy ul. Wały Dwernickiego 123, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646261, REGON 365855440 , NIP: 5732871168 , zwana w dalszej części regulaminu PROCERA.
 • Strona internetowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców pragnących nabyć towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep internetowy nie jest przeznaczony i nie służy do sprzedaży towarów konsumentom, zgodnie z przepisami prawa rozumianymi jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcom czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, pracownik, pełnomocnik składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu „Klientem”.
 • „Towar” to wszelkie produkty , które Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu www, e-mailem, oraz dokonując osobiście zakupu w siedzibie sklepu Procera.pl.
 • Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Niektóre cechy wyglądu tj. kolor, proporcje etc. mogą być zależne od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Klienta i nie są podstawą reklamacji.
 • Obsługa sklepu internetowego zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby opisy, dane techniczne i zdjęcia produktów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do ewentualnych pomyłek w opisach, sposobie pakowania i cenach.
 • W przypadku rażącej różnicy ceny towaru na niekorzyść, którejkolwiek strony można umowę kupna sprzedaży rozwiązać bez ponoszenia odpowiedzialności.
 • Towary prezentowane w sklepie oznaczone statusem „dostępne” są towarami dostępnymi w magazynie sklepu, za wyjątkiem towarów na specjalne zamówienie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. 
 • 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • PROCERA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta Procera.pl i użytkownika sklepów należących do PROCERA obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.procera.pl.
 • Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Procera.pl nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/użytkowników swoich sklepów.
 • Zakładając konto Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu i polityki prywatności, który dotyczy każdej z form składania zamówienia i ogólnych zasad panujących w sklepie internetowym Procera.pl.
 • Poprzez zarejestrowanie się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on zgodę na otrzymywanie korespondencji oraz ofert handlowych drogą elektroniczną.
 • Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, których celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta, jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, kupując towary w naszym sklepie internetowym Klient zgadza się na wykorzystanie jego danych w celu wystawienia faktury VAT oraz sporządzenia listu przewozowego dla firmy spedycyjnej. Co za tym idzie pozostanie w naszej bazie danych Klientów.
 • Klient ma prawo w każdej chwili pisemnie zażądać: wglądu, zmiany lub usunięcia jego danych z bazy naszych Klientów.
 • Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać sklepu Procera.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez PROCERA.
 • Sami jesteśmy czynnymi użytkownikami Internetu, dlatego ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Pragniemy zapewnić, że dane, które od Was zbieramy są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane tylko w celu kontaktu technicznego lub handlowego. Stosowane przez nas zasady bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, mają zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych, ponieważ cenimy Twoją prywatność.
 • Procera.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Procera.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego sklepów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.
 • Niektóre obszary należące do Procera.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 • Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 • Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 •  3. MATERIAŁY ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 • Klient, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym Procera.pl jest uprawniony do pobrania i wykorzystania zdjęć, opisów oraz materiałów dotyczących zakupionych Towarów. Czynności te są bezpłatne.
 • Zdjęcia oraz opisy pobrane ze strony www.procera.pl mogą być przez Klienta wykorzystane w celu promocji własnej sprzedaży produktów PROCERA, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Klienta, bądź w katalogach lub innych materiałach służących do prezentowania oferty Klienta.
 • Pobrane zdjęcia, opisy, materiały i wszelkie prawa do nich, w tym majątkowe prawa autorskie stanowią własności PROCERA Sp. z o.o.
 • Na wszystkich wykorzystanych przez Klienta materiałach graficznych pobranych ze strony www.procera.pl powinno znajdywać się oznaczenie „Copyright by procera.pl”.
 • Klient może modyfikować zdjęcia i materiały pobrane ze strony tylko w celu umieszczenia na nich własnych danych adresowych lub własnych warunków sprzedaży.
 • Klient PROCERA może udostępniać materiały promocyjne swoim Klientom do promocji Towarów firmy PROCERA pod warunkiem zachowania zasad określonych w Regulaminie oraz zobowiązania swojego klienta do przestrzegania tych zasad, za co ponosi pełna odpowiedzialność.
 • Niedopuszczalne jest użycie materiałów w sposób godzący w dobry wizerunek firmy PROCERA, nie stosowanie się z postanowieniami Regulaminu, stanowi naruszenie prawa.
 • Cofnięcie zgody na wykorzystanie zdjęć, opisów i materiałów znajdujących się na stronie www.procera.pl może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyny. 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 • Składając zamówienie, Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 • W Procera.pl można dokonać zakupów na trzy sposoby:
 • Preferowanym sposobem składania zamówień jest portal B2B Procera.pl. Procera Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do sprzedaży Towarów zamówionych w ten sposób po korzystniejszych cenach niż zamówionych zgodnie z pkt. 4.2 i 4.3.
 • Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza podczas rejestracji w portalu B2B, w szczególności podania numeru NIP, nazwy firmy, adresu oraz danych kontaktowych (mail, nr telefonu) celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku, gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem. Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami, jest też ona obowiązkowa/niezbędna, ułatwia Klientowi składanie kolejnych zamówień i śledzenie historii zamówień. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego i dokonanie rejestracji przez przedsiębiorcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia internetowego poprzez stronę www.procera.pl Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail wskazany w formularzu podczas rejestracji. Wiadomość ta stanowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Składając zamówienie telefonicznie na numer 34 3000 359/34 3000 349.
 • Składając zamówienie poprzez pocztę e-mail na adres: biuro@procera.pl.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 15:30 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 • Zamówienie zostanie anulowane automatycznie, gdy zostanie stwierdzony brak towaru na magazynie lub nie będzie mogło być zrealizowane z innych przyczyn, a w czasie 48 godzin od złożenia zamówienia nie uda się skontaktować z Klientem. Po tym okresie Klient może zostać poproszony o decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.
 • Zamówienia na produkty realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (zamówienia oczekujące) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu złożenia zamówienia.
 • Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenie oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów.
 • Złożone przez Klientów zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpłynięcia.
 • Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu wysyłki towaru. Zamówienie, które zostało zrealizowane i towar został wysłany, nie może zostać anulowane.
 • Ostateczna wartość zamówienia oraz cena Towarów znajduje się na fakturze proforma lub fakturze VAT. Klient akceptując ten dokument akceptuje podane w nim ceny Towarów.
 • Klientowi może zostać przydzielony rabat na zakupiony Towar w oparciu o jego wysokość obrotów. Dokładne informacje odnośnie wysokości rabatów udzielane są po kontakcie z Działem Obsługi Klienta.
 • Zastrzegamy sobie sytuację gdy nie będziemy w stanie skompletować w danym momencie całości zamówionego towaru, wówczas Klient ma do wyboru: częściowa realizacja, wydłużenie terminu oczekiwania lub też całkowite anulowanie zamówienia.
 1. DOKUMENTY SPRZEDAŻY
 • Dokumentem sprzedaży wystawianym przez Sprzedającego, firmę PROCERA Sp. z o.o., jest faktura sprzedaży.
 • Sprzedający informuje, że faktury sprzedaży będą przesyłane tylko drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego przy rejestracji firmy na portalu B2B, lub będą dostępne na indywidualnym koncie Klienta po zalogowaniu z możliwością pobrania pliku na swoje urządzenie i wydrukowania we własnym zakresie.
 • Na życzenie Klienta faktury sprzedaży mogą być nadal udostępniane przez Sprzedającego w formie papierowej, jednakże prośbę tę Klient musi zamieścić przy każdym zamówieniu w polu “uwagi”.
 • 6. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR
 • Formą płatności może być:
 • Zapłata gotówką w przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy PROCERA.
 • Jednorazowa zapłata w danym dniu nie może przekroczyć kwoty 15 000 PLN.
 • W przypadku dokonania zakupów na kwotę wyższą, konieczne jest dokonanie przelewu na konto bankowe.
 • Przedpłata dokonywana przelewem w PLN na konto nr 56 1050 1142 1000 0090 3108 6326 prowadzone w ING Bank Śląski. Na życzenie Klient może otrzymać dokument pro-forma, na podstawie którego może dokonać przedpłaty.
 • Brak zapłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu skutkuje anulowaniem zamówienia.
 • Płatność odroczona na fakturę – wykonanie zapłaty w PLN przelewem na konto nr 56 1050 1142 1000 0090 3108 6326 prowadzone w ING Bank Śląski, w terminie podanym na fakturze VAT.
 • Płatności należy dokonywać zgodnie z terminem na fakturze, w przeciwnym wypadku istnieje możliwość utraty rabatu i wstrzymania realizacji kolejnych zamówień.
 • W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, mogą zostać podjęte kroki w celu wyegzekwowania należności. Brak zapłaty faktury w terminie skutkował będzie wysłaniem wezwania do zapłaty, wpisaniem dłużnika do Rejestru Długów i podjęciem czynności sądowych i windykacyjnych.
 • Klient wyraża zgodę na przeniesienie lub zbycie wierzytelności podmiotom trzecim oraz objęcie ich usługami finansowymi takimi jak ubezpieczenie wierzytelności czy faktoring.
 • W tytule przelewu Klient powinien zawrzeć nr faktury, której dotyczy płatność.
 • Płatność za pobraniem – towar zostaje wysłany firmą kurierską a płatność zostaje dokonana u kuriera po odebraniu przesyłki.
 • W przypadku gdy formą płatności jest pobranie, wysyłka obarczona jest dodatkowymi kosztami. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru, kosztów transportu powiększonych o koszt pobrania. Na całość Klient otrzymuje dokument VAT.
 • Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu, na który Klient otrzymuje fakturę VAT.
 • Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta w wysokości wyliczonej na podstawie wagi i rozmiaru zamówionego towaru i jest zgodna z obowiązującym cennikiem.
 • W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. – koszty te pokrywa Klient.
 • Do każdego zamówionego towaru wraz z dostawą Klient otrzymuje fakturę VAT w formie papierowej. Wcześniej po zalogowaniu się do portalu zakupowego/strony internetowej Klient ma możliwość wygenerowania i pobrania faktury VAT w formie elektronicznej.
 1. FORMA DOSTAWY
 • Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej. Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy towaru.
 • Firma spedycyjna działa w oparciu o własny regulamin. Celem zapoznania się z regulaminem spedytora prosimy o bezpośredni kontakt z tą firmą.
 • Koszt transportu pokrywa Klient. Opłata za transport na terenie Polski wynosi 12 PLN netto do każdego zamówienia.
 • Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi, a firma ta odbierze towar z siedziby naszej firmy.
 • Wysłanie towaru firmą spedycyjną, z którą Procera.pl nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości wartości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki.
 • Dla zamówień złożonych do godz. 15.30 i dla których nie ma żadnych przeszkód w realizacji zamówienia, towary zostaną dostarczone w kolejnym dniu roboczym następującym po wysłaniu. Jeśli termin ten ulegnie wydłużeniu, to takie opóźnienie nie wynika z przyczyn zależnych od Procera.pl. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej.
 • Towar zostanie wydany natychmiast lub wysłany w ciągu 7 dni – w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką, przy odbiorze towaru.
 • W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata – wysyłka towaru następuje do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie bankowym.
 • Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru w dniu złożenia zamówienia.
 • Procera.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta powstałe w wyniku realizacji zamówienia i dostawy w terminie późniejszym.
 • Zamówienia złożone po godzinie 15:30 będą traktowane jako zamówienia złożone następnego dnia.
 • Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.
 • W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w kolejnym dniu roboczym po wysłaniu, powinien poinformować o tym fakcie pracownika Procera oraz przedstawiciela firmy spedycyjnej oraz podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.
 • W tym przypadku koszt przesyłki może ulec zmianie.
 • Klient zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz zwrot Towaru do PROCERA jeśli nie odbierze wysłanego Towaru.
 • Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej.
 • Dostawa Towaru następuje z chwilą wydania przez Procera.pl towaru firmie spedycyjnej, Klient staje się właścicielem Towaru i na niego przechodzi prawo do dysponowania oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia (zgodnie z art. 544 i 548 Kodeksu Cywilnego).
 • Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Towar może zostać wysłany zarówno do siedziby firmy Klienta jak i na dowolny inny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez niego w zamówieniu. Faktury za zakupiony towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż z dostawą towaru, w tym celu Klient zobowiązany jest nas poinformować o adresie na który mają zostać przesłane dokumenty.
 • W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu firmy PROCERA w godzinach od 08:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.
 • W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru towaru na rzecz Klienta.
 • Przy odbiorach własnych towar dostarczany jest do drzwi magazynu.
 • Istnieje możliwość odbioru towaru przygotowanego na palecie. W przypadku odbioru towaru na palecie, Klient zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każdą paletę zgodnie z cennikiem Procera.pl. W przypadku odbioru towaru na paletach, towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Klienta czy też przewoźnika odbierającego towar w imieniu Klienta.
 • Klient składając zamówienie na produkty dostarczane pod indywidualne zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za towar w formie przedpłaty.
 • W przypadku zamówień o wartości poniżej 200 zł netto z wysyłką na adres inny niż adres zamawiającego zostanie doliczona dodatkowa opłata logistyczna w wysokości 20 zł netto.
 • Czas oczekiwania na realizacje zamówienia pod indywidualne zamówienie wynosi około 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 • Czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktu w magazynie producenta. Wydłużenie terminu nie uprawnia Klienta do rezygnacji z realizacji zamówienia czy też roszczeń z tego tytułu.
 • Po otrzymaniu przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jej zawartości w obecności kuriera. W przypadku braków lub uszkodzenia towaru podczas transportu podstawą dochodzenia roszczeń z tego tytułu jest protokół szkody sporządzony przez Klienta z pracownikiem firmy kurierskiej. W przypadku nie sprawdzenia zawartości w obecności kuriera nie odpowiadamy za szkody powstałe w transporcie. 
 1. ZWROT TOWARU
 • Towar oferowany przez PROCERA jest towarem pełnowartościowym i wolnym od wad.
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi w umowach z Klientami, o których mowa w pkt. 1.2, są wyłączone na podstawie art. 558 § 1 kc.
 • Zasady zwrotu pełnowartościowego towaru przez przedsiębiorców:
 • W terminie 7 dni od daty otrzymania, Towar może zostać zwrócony tylko za wcześniejszą pisemną zgodą PROCERA.
 • Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie, które również nie może być uszkodzone). W przypadku wykonania na towarze zdobień czy jakichkolwiek modyfikacji towar uważa się za używany i zwrot nie zostanie uznany.
 • Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient. Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana wartość towaru.
 • Po weryfikacji stanu odesłanego towaru Procera.pl zwróci w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania podpisanej korekty faktury VAT na wskazane przez Klienta konto zapłaconą cenę.
 • Warunkiem koniecznym zwrotu wartości jest odesłanie przez Klienta podpisanej faktury korygującej na zwrócony towar.
 • Odebranie przez Procera.pl spedycyjnego listu przewozowego, do którego została dołączoną faktura korygująca lub listu poleconego jest równoznaczne z odesłaniem podpisanej kopii faktury korygującej.
 • Procera.pl nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia.
 • Towar, który nosi znamiona użytkowania lub nie zawiera wszystkich elementów z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie) nie podlega zwrotowi. 9. GWARANCJA I REKLAMACJE
 • Warunki reklamacji towarów i usług zostały określone w ustawie z dnia 27.07.2002.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz.1176)
 • Podstawą roszczeń kupującego w stosunku do sprzedawcy może być niezgodność towaru z umową w chwili jego wydania. Zwykle w przypadku obuwia nie ustala się indywidualnie jego właściwości i uważa się, że jest zgodne z umową jeśli nadaje się do celu do jakiego dany typ obuwia jest używany.
 • W razie niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje żądanie naprawy lub wymiany, jeśli naprawa jest możliwa.
 • Reklamacji nie podlega:
 • Obuwie użytkowane niezgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacji obuwia.
 • Obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania.
 • Naturalne zużycie,odbarwienia podszewek.
 • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie obuwia czystego i suchego.
 • Producent nie wpływa na cechy indywidualne stóp użytkownika oraz na warunki otoczenia w jakim użytkowane jest obuwie.
 • Gwarancją objęte są Towary, na które PROCERA Sp. z o.o. udziela oświadczenia gwarancyjnego. Informacji udziela jej Dział Obsługi Klienta.
 • Gwarancja jakości udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu i obejmuje obuwie ochronne.
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
 • Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk, numer partii (LOT) znajdujący się na produkcie, opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym
 • Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu).
 • Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.
 • Wskazanie terminu ujawnienia się wady.
 • Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.
 • Wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać do PROCERA drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@procera.pl.
 • Po zweryfikowaniu danych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym tj. dokument sprzedaży, PROCERA poinformuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.
 • Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby PROCERA. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 • Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby PROCERA.
 • W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, reklamacja zostanie uznana i wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt PROCERA Sp z o.o.
 • Jeśli dany towar nie będzie dostępny na magazynie, zostanie wystawiona faktura korygująca.
 • Zwrot wymienionego towaru do Klienta odbędzie się na koszt PROCERA.
 • W sytuacji gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
 • Na niektóre towary znajdujące się w ofercie Procera.pl nie udziela się gwarancji (art. 577 kc). 10. ODBIÓR TOWARU
 • Przy odbiorze towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości towaru.
 • W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
 • Klient powinien w terminie 3 dni roboczych poinformować Procera.pl o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą oraz w terminie 7 dni roboczych przesłać do Procera.pl protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.
 • Procera.pl nie odpowiada za braki towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury reklamacyjnej określonej w pkt 6.1
 • Odbierając towar z magazynu Procera.pl odbiorca czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierający towar w imieniu Klienta, zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze towaru przez Klienta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu odbiorcy Procera.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wszystkie przesyłki wydawane z magazynu PROCERA są zaklejone taśmą z logiem firmy. 11. ZASADY KONSERWACJI
 • Powstałe zanieczyszczenia czyścić zwilżoną szmatką lub gąbką, wysuszyć następnie konserwować.
 • Przemoczony towar należy suszyć w temperaturze pokojowej (z dala od pieców i grzejników). Na wysuszone wierzchy skór, nanieść małą ilość środka konserwującego, najlepiej w kolorze wierzchu.
 • Do codziennej konserwacji nie zaleca się past na bazie rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić powłoki, które są wykończone z naturalnych skór. W przypadku zastosowania w/w past, zaleca się używać ich sporadycznie. Przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować.
 • Wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie środkami konserwującymi w aerozolu przeznaczonymi do tego rodzaju skór wierzchnich, lub specjalnie do tego przeznaczoną szmatką.
 • Obuwie należy poddać systematycznemu procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie.
 • Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • PROCERA zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 • Nowy Regulamin wchodzi w życie z chwila pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.procera.pl
 • Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest związany jego postanowieniami
 • PROCERA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.
 • Procera.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 • Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w Polskich Złotych. Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie podano odpowiedni podatek VAT.
 • Zasady współpracy określone w niniejszym regulaminie dotyczą zarówno Klientów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spoza jej obszaru. W ramach indywidualnych pisemnych umów zwanych kontraktami dopuszcza się zmiany od określonych w niniejszym regulaminie zasad.
 • Dla Klientów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje cennik wyrażony w PLN.
 • Sprzedaż towarów odbywa się w pełnych opakowaniach. W przypadku zakupu partii towaru w niepełnych opakowaniach cena jest podwyższona o koszty przepakowania.
 • Poprzez zakup rozumie się złożenie zamówienia, które zostanie zakończone dokumentem VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zakupu w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 • Aktualna instrukcja użytkowania danego towaru załączona jest do towaru w formie pisemnej. Klient jest obowiązany zapoznać się z nią. Klient powinien również przekazać aktualną instrukcję użytkowania towaru jego użytkownikowi.
 • Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.
 • Przed wykonaniem zdobienia lub innego rodzaju ingerencji w towar należy dokładnie sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. Wykonanie zdobienia lub innej ingerencji w produkt jest traktowane jako używanie produktu.
 • W przypadku sprzedaży towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, Procera.pl może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego regulaminu. W stosunku do danego asortymentu towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. Procera.pl może wprowadzić możliwość wyboru przez Klienta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu.
 • Wpłacone przedpłaty nie maja charakteru ostatecznej zapłaty. W zależności od dostępności zamawianych towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.
 • Procera.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadliwym działaniem serwisu, a także za straty powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.
 • Procera.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane użytkowaniem produktów.
 • Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.
 • Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszego regulaminu i umów sprzedaży asortymentu oferowanego przez Sprzedawcę, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów między Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą, będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www, pytania lub skargi prosimy kierować na adres firmy PROCERA Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 123 bądź na adres e-mailowy: biuro@procera.pl.